ASP.NET Web API Help Page

Menu

Danh mục menu

Program

Hội thảo

Contact

Quảng cáo

Place

Địa điểm

Dic

Dữ liệu dùng chung

MyRoleAction

Hệ thống Các thao tác cho quyền

Account

Tài khoản

MyGroup_Role

Danh sách Group_Role

TypeSeminar

Quảng cáo

Catedocument

Địa điểm

Transaction

Giao dịch

News

Tin tức

Seminar

Hội thảo

HitCounter

Loại Dữ liệu dùng chung

SessionWork

Hội thảo

Language

Ngôn ngữ

RoleAccount

Hệ thống Role Tài khoản

MyGroupRole

Danh sách GroupRole

Content

Bài viết

Calendar

Địa điểm

Adv

Quảng cáo

DicType

Loại Dữ liệu dùng chung

MyRole

Hệ thống Role

Upload

Hệ thống Upload file

Document

Tài liệu văn bản

Video

Địa điểm

Values

Danh mục menu

APIDescription
GET api/Menu/getleft?api={api}&parent={parent}

Lấy dữ liệu danh sách key

GET api/Menu/getindex?api={api}&limit={limit}

Lấy dữ liệu danh sách key

GET api/Menu/getkey?api={api}

Lấy dữ liệu danh sách key

GET api/Menu/gettree?api={api}&parent={parent}

Lấy dữ liệu hiển thị trên menu

GET api/Menu/getall?api={api}&parent={parent}

Lấy dữ liệu hiển thị trên cấp trong quản trị

GET api/Menu/One?api={api}&idmenu={idmenu}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Menu/Update?api={api}&idmenu={idmenu}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Menu/Delete?api={api}&idmenu={idmenu}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Menu?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Menu?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Program

Hội thảo

APIDescription
GET api/Program/getSeminar?api={api}&page={page}&limit={limit}&idaccount={idaccount}&idseminar={idseminar}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/Program/One?api={api}&idseminar={idseminar}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Program/Update?api={api}&idp={idp}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Program/Delete?api={api}&idprogram={idprogram}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Program?api={api}&page={page}&limit={limit}&idaccount={idaccount}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Program?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Contact

Quảng cáo

APIDescription
GET api/contact/One?api={api}&idcontact={idcontact}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/contact/Update?api={api}&idcontact={idcontact}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/contact/Delete?api={api}&idcontact={idcontact}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Contact?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Contact?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Place

Địa điểm

APIDescription
GET api/Place/One?api={api}&idplace={idplace}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Place/Update?api={api}&idplace={idplace}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Place/Delete?api={api}&idplace={idplace}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Place?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Place?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Dic

Dữ liệu dùng chung

APIDescription
GET api/Dic/getmenu?api={api}&language={language}&orderby={orderby}&type={type}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Dic/Update?api={api}&iddic={iddic}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Dic/Delete?api={api}&iddic={iddic}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Dic?api={api}&page={page}&limit={limit}&iddictype={iddictype}&language={language}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Dic?api={api}

Thêm mới dữ liệu

MyRoleAction

Hệ thống Các thao tác cho quyền

APIDescription
GET api/MyRoleAction/One?api={api}&idaction={idaction}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/MyRoleAction/Update?api={api}&idaction={idaction}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/MyRoleAction/Delete?api={api}&idaction={idaction}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/MyRoleAction?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/MyRoleAction?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Account

Tài khoản

APIDescription
POST api/Account/Active?api={api}

Nhận số điện thoại từ facebook Account Kit

POST api/Account/Login?api={api}

Đăng nhập tài khoản với số điện thoại và mật khẩu

GET api/Account/Forgot?api={api}&email={email}

Quên mật khẩu

GET api/Account/One?api={api}&idaccount={idaccount}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Account/Update?api={api}&idaccount={idaccount}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Account/Delete?api={api}&idaccount={idaccount}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Account?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Account?api={api}

Thêm mới dữ liệu

MyGroup_Role

Danh sách Group_Role

APIDescription
GET api/MyGroup_Role/One?api={api}&idgroup={idgroup}&idmyrole={idmyrole}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/MyGroup_Role/Update?api={api}&idgroup={idgroup}&idmyrole={idmyrole}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/MyGroup_Role/All?api={api}

Thêm mới nhieu dữ liệu

POST api/MyGroup_Role/Delete?api={api}&idgroup={idgroup}&idmyrole={idmyrole}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/MyGroup_Role?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}&idgroup={idgroup}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/MyGroup_Role?api={api}

Thêm mới dữ liệu

TypeSeminar

Quảng cáo

APIDescription
GET api/TypeSeminar/One?api={api}&idadv={idadv}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/TypeSeminar/Update?api={api}&idtype={idtype}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/TypeSeminar/Delete?api={api}&idtype={idtype}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/TypeSeminar?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/TypeSeminar?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Catedocument

Địa điểm

APIDescription
GET api/catedocument/home?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/catedocument/One?api={api}&idlv={idlv}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/catedocument/Update?api={api}&idlv={idlv}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/catedocument/Delete?api={api}&idlv={idlv}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Catedocument?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Catedocument?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Transaction

Giao dịch

APIDescription
GET api/Transaction/One?api={api}&idtransaction={idtransaction}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Transaction/Update?api={api}&idtransaction={idtransaction}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Transaction/Delete?api={api}&idtransaction={idtransaction}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Transaction?api={api}&page={page}&limit={limit}&idaccount={idaccount}&idcreater={idcreater}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Transaction?api={api}

Thêm mới dữ liệu

News

Tin tức

APIDescription
GET api/News/getspecial?api={api}&limit={limit}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/News/gethot?api={api}&limit={limit}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/News/gethome?api={api}&iddic={iddic}&limit={limit}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/News/getdetail?api={api}&idnews={idnews}&limit={limit}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/News/search?api={api}&page={page}&limit={limit}&query={query}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/News/getcate?api={api}&page={page}&limit={limit}&iddic={iddic}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/News/One?api={api}&idnews={idnews}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/News/Update?api={api}&idnews={idnews}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/News/Delete?api={api}&idnews={idnews}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/News?api={api}&page={page}&limit={limit}&idaccount={idaccount}&iddic={iddic}&orderby={orderby}&keyword={keyword}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/News?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Seminar

Hội thảo

APIDescription
GET api/Seminar/One?api={api}&idseminar={idseminar}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Seminar/Update?api={api}&idseminar={idseminar}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Seminar/Delete?api={api}&idseminar={idseminar}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Seminar?api={api}&page={page}&limit={limit}&idaccount={idaccount}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Seminar?api={api}

Thêm mới dữ liệu

HitCounter

Loại Dữ liệu dùng chung

APIDescription
GET api/hitcounter/One?api={api}&idhit={idhit}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/hitcounter/Update?api={api}&idhit={idhit}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

SessionWork

Hội thảo

APIDescription
GET api/SessionWork/gettop?api={api}&getnumber={getnumber}

Lấy về top trang chủ

GET api/SessionWork/One?api={api}&idsession={idsession}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/SessionWork/Update?api={api}&idsession={idsession}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/SessionWork/Delete?api={api}&idsession={idsession}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/SessionWork?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/SessionWork?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Language

Ngôn ngữ

APIDescription
GET api/Language/One?api={api}&idlanguage={idlanguage}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Language/Update?api={api}&idlanguage={idlanguage}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Language/Delete?api={api}&idlanguage={idlanguage}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Language?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Language?api={api}

Thêm mới dữ liệu

RoleAccount

Hệ thống Role Tài khoản

APIDescription
GET api/RoleAccount/One?api={api}&idaccount={idaccount}&idrole={idrole}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/RoleAccount/Update?api={api}&idaccount={idaccount}&idrole={idrole}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/RoleAccount/Delete?api={api}&idaccount={idaccount}&idrole={idrole}&idparent={idparent}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/RoleAccount?api={api}&page={page}&limit={limit}&idaccount={idaccount}&idrole={idrole}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/RoleAccount?api={api}

Thêm mới dữ liệu

MyGroupRole

Danh sách GroupRole

APIDescription
GET api/MyGroupRole/One?api={api}&idgroup={idgroup}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/MyGroupRole/Update?api={api}&idgroup={idgroup}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/MyGroupRole/Delete?api={api}&idgroup={idgroup}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/MyGroupRole?api={api}&page={page}&limit={limit}&idpartner={idpartner}&orderby={orderby}&used={used}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/MyGroupRole?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Content

Bài viết

APIDescription
GET api/Content/One?api={api}&idcontent={idcontent}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Content/Update?api={api}&idcontent={idcontent}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Content/Delete?api={api}&idcontent={idcontent}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Content?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}&keyword={keyword}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Content?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Calendar

Địa điểm

APIDescription
GET api/calendar/home?api={api}&day={day}&month={month}&year={year}&numberday={numberday}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/calendar/week?api={api}&day={day}&month={month}&year={year}&numberday={numberday}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/calendar/One?api={api}&idcalendar={idcalendar}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/calendar/Update?api={api}&idcalendar={idcalendar}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/calendar/Delete?api={api}&idcalendar={idcalendar}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Calendar?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Calendar?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Adv

Quảng cáo

APIDescription
GET api/Adv/getItem?api={api}&getnumber={getnumber}

Lấy dữ liệu trang chủ là chuyen de

GET api/Adv/getBanner?api={api}&getnumber={getnumber}

Lấy dữ liệu trang chủ là banner

GET api/Adv/gethome?api={api}&getnumber={getnumber}

Lấy dữ liệu trang chủ là quảng cáo

GET api/Adv/One?api={api}&idadv={idadv}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Adv/Update?api={api}&idadv={idadv}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Adv/Delete?api={api}&idadv={idadv}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Adv?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Adv?api={api}

Thêm mới dữ liệu

DicType

Loại Dữ liệu dùng chung

APIDescription
GET api/DicType/One?api={api}&iddictype={iddictype}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/DicType/Update?api={api}&iddictype={iddictype}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/DicType/Delete?api={api}&iddictype={iddictype}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/DicType?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/DicType?api={api}

Thêm mới dữ liệu

MyRole

Hệ thống Role

APIDescription
GET api/MyRole/Tree?api={api}&idparent={idparent}&language={language}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào trả về dạng Cây đa cấp

GET api/MyRole/One?api={api}&idmyrole={idmyrole}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/MyRole/Update?api={api}&idmyrole={idmyrole}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/MyRole/Delete?api={api}&idmyrole={idmyrole}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/MyRole?api={api}&page={page}&limit={limit}&idmyrole={idmyrole}&idparent={idparent}&language={language}&orderby={orderby}&keyword={keyword}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/MyRole?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Upload

Hệ thống Upload file

APIDescription
GET Delete?api={api}&file={file}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Upload?api={api}&accept={accept}

Chức năng nhận Upload file lên hệ thống và trả về đường dẫn nếu thành công

Document

Tài liệu văn bản

APIDescription
GET api/Document/home?api={api}&limit={limit}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/Document/cate?api={api}&page={page}&limit={limit}&idtype={idtype}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/Document/One?api={api}&iddocument={iddocument}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Document/Update?api={api}&iddocument={iddocument}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Document/Delete?api={api}&iddocument={iddocument}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Document?api={api}&page={page}&limit={limit}&idaccount={idaccount}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Document?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Video

Địa điểm

APIDescription
GET api/Video/home?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

GET api/Video/One?api={api}&id={id}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

POST api/Video/Update?api={api}&id={id}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

POST api/Video/Delete?api={api}&id={id}

Xóa dòng dữ liệu với điều kiện

GET api/Video?api={api}&page={page}&limit={limit}&orderby={orderby}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

POST api/Video?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Values

APIDescription
GET api/Values

No documentation available.

GET api/Values/{id}

No documentation available.

POST api/Values

No documentation available.

PUT api/Values/{id}

No documentation available.

DELETE api/Values/{id}

No documentation available.