GET api/Account/One?api={api}&idaccount={idaccount}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idaccount

ID Tài khoản

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Account
NameDescriptionTypeAdditional information
idaccount

ID Tài khoản

integer

None.

devicetoken

Token Mobile

string

None.

idgroup

Nhóm quyền

string

None.

phone

Số điện thoại (tên đăng nhập)

string

None.

password

Mật khẩu

string

None.

title

Chức danh

string

None.

firstname

Họ và tên đệm

string

None.

lastname

Tên

string

None.

fullname

Họ và tên

string

None.

gender

Giới tính

boolean

None.

age

Tuổi

decimal number

None.

email

Email dạng chuỗi

string

None.

type

Phân loai tài khoản: 0: Nhân viên, 1: Thành viên, 2: Hội viên trả phí

byte

None.

birthday

Ngày sinh

date

None.

infoaccount

Thông tin tài khoản

InfoAccount

None.

infodoctor

Thông tin bác sĩ

InfoDoctor

None.

inforole

Thông tin danh sách phân quyền

Collection of Dic

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

dateactive

Ngày kích hoạt

integer

None.

datelogin

Ngày đăng nhập cuối cùng

integer

None.

datesuspended

Ngày đình chỉ hoạt động

integer

None.

dateline

Ngày hết hạn hội viên

integer

None.

active

Trạng thái kích hoạt

boolean

None.

suspended

Trạng thái đình chỉ hoạt động

boolean

None.

typeaccount

Đối tượng tài khoản 1- Bác sỹ/ 2- Dược sỹ/ 3- Điều dưỡng/ 4- Cử nhân/ 5- Kỹ Thuật Viên/ 6 -Khác

byte

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idaccount": 1,
 "devicetoken": "sample string 2",
 "idgroup": "sample string 3",
 "phone": "sample string 4",
 "password": "sample string 5",
 "title": "sample string 6",
 "firstname": "sample string 7",
 "lastname": "sample string 8",
 "fullname": "sample string 9",
 "gender": true,
 "age": 1.1,
 "email": "sample string 10",
 "type": 64,
 "birthday": "2022-09-24T19:26:26.972939Z",
 "infoaccount": {
  "address": "sample string 1",
  "email": "sample string 2",
  "idcard": "sample string 3",
  "workplace": "sample string 4"
 },
 "infodoctor": {
  "speciality": [
   {
    "iddic": 1,
    "code": "sample string 2",
    "title": "sample string 3"
   },
   {
    "iddic": 1,
    "code": "sample string 2",
    "title": "sample string 3"
   }
  ],
  "diploma": [
   {
    "iddic": 1,
    "code": "sample string 2",
    "title": "sample string 3",
    "fulltitle": "sample string 4",
    "place": "sample string 5",
    "year": 6
   },
   {
    "iddic": 1,
    "code": "sample string 2",
    "title": "sample string 3",
    "fulltitle": "sample string 4",
    "place": "sample string 5",
    "year": 6
   }
  ],
  "language": [
   {
    "idlanguage": "sample string 1",
    "title": "sample string 2",
    "notuse": true,
    "onlyread": true
   },
   {
    "idlanguage": "sample string 1",
    "title": "sample string 2",
    "notuse": true,
    "onlyread": true
   }
  ]
 },
 "inforole": [
  {
   "iddic": 1,
   "parent": 1,
   "iddictype": "sample string 2",
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "dictitle": {
    "sample string 1": "sample string 2",
    "sample string 3": "sample string 4"
   },
   "info": {
    "sample string 1": "sample string 2",
    "sample string 3": "sample string 4"
   },
   "onlyread": true,
   "notuse": true,
   "datecreate": 5,
   "language": "sample string 6",
   "order": 1
  },
  {
   "iddic": 1,
   "parent": 1,
   "iddictype": "sample string 2",
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "dictitle": {
    "sample string 1": "sample string 2",
    "sample string 3": "sample string 4"
   },
   "info": {
    "sample string 1": "sample string 2",
    "sample string 3": "sample string 4"
   },
   "onlyread": true,
   "notuse": true,
   "datecreate": 5,
   "language": "sample string 6",
   "order": 1
  }
 ],
 "datecreate": 1,
 "dateactive": 1,
 "datelogin": 1,
 "datesuspended": 1,
 "dateline": 1,
 "active": true,
 "suspended": true,
 "typeaccount": 64
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"idaccount":1,"devicetoken":"sample string 2","idgroup":"sample string 3","phone":"sample string 4","password":"sample string 5","title":"sample string 6","firstname":"sample string 7","lastname":"sample string 8","fullname":"sample string 9","gender":true,"age":1.1,"email":"sample string 10","type":64,"birthday":"2022-09-24T19:26:26.972939Z","infoaccount":{"address":"sample string 1","email":"sample string 2","idcard":"sample string 3","workplace":"sample string 4"},"infodoctor":{"speciality":[{"iddic":1,"code":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"iddic":1,"code":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"diploma":[{"iddic":1,"code":"sample string 2","title":"sample string 3","fulltitle":"sample string 4","place":"sample string 5","year":6},{"iddic":1,"code":"sample string 2","title":"sample string 3","fulltitle":"sample string 4","place":"sample string 5","year":6}],"language":[{"idlanguage":"sample string 1","title":"sample string 2","notuse":true,"onlyread":true},{"idlanguage":"sample string 1","title":"sample string 2","notuse":true,"onlyread":true}]},"inforole":[{"iddic":1,"parent":1,"iddictype":"sample string 2","code":"sample string 3","title":"sample string 4","dictitle":{"sample string 1":"sample string 2","sample string 3":"sample string 4"},"info":{"sample string 1":"sample string 2","sample string 3":"sample string 4"},"onlyread":true,"notuse":true,"datecreate":5,"language":"sample string 6","order":1},{"iddic":1,"parent":1,"iddictype":"sample string 2","code":"sample string 3","title":"sample string 4","dictitle":{"sample string 1":"sample string 2","sample string 3":"sample string 4"},"info":{"sample string 1":"sample string 2","sample string 3":"sample string 4"},"onlyread":true,"notuse":true,"datecreate":5,"language":"sample string 6","order":1}],"datecreate":1,"dateactive":1,"datelogin":1,"datesuspended":1,"dateline":1,"active":true,"suspended":true,"typeaccount":64});

application/xml, text/xml

Sample:
<Account xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <active>true</active>
 <age>1.1</age>
 <birthday>2022-09-24T19:26:26.972939Z</birthday>
 <dateactive>1</dateactive>
 <datecreate>1</datecreate>
 <dateline>1</dateline>
 <datelogin>1</datelogin>
 <datesuspended>1</datesuspended>
 <devicetoken>sample string 2</devicetoken>
 <email>sample string 10</email>
 <firstname>sample string 7</firstname>
 <fullname>sample string 9</fullname>
 <gender>true</gender>
 <idaccount>1</idaccount>
 <idgroup>sample string 3</idgroup>
 <infoaccount>
  <address>sample string 1</address>
  <email>sample string 2</email>
  <idcard>sample string 3</idcard>
  <workplace>sample string 4</workplace>
 </infoaccount>
 <infodoctor>
  <diploma>
   <Diploma>
    <code>sample string 2</code>
    <fulltitle>sample string 4</fulltitle>
    <iddic>1</iddic>
    <place>sample string 5</place>
    <title>sample string 3</title>
    <year>6</year>
   </Diploma>
   <Diploma>
    <code>sample string 2</code>
    <fulltitle>sample string 4</fulltitle>
    <iddic>1</iddic>
    <place>sample string 5</place>
    <title>sample string 3</title>
    <year>6</year>
   </Diploma>
  </diploma>
  <language>
   <Language>
    <idlanguage>sample string 1</idlanguage>
    <notuse>true</notuse>
    <onlyread>true</onlyread>
    <title>sample string 2</title>
   </Language>
   <Language>
    <idlanguage>sample string 1</idlanguage>
    <notuse>true</notuse>
    <onlyread>true</onlyread>
    <title>sample string 2</title>
   </Language>
  </language>
  <speciality>
   <Speciality>
    <code>sample string 2</code>
    <iddic>1</iddic>
    <title>sample string 3</title>
   </Speciality>
   <Speciality>
    <code>sample string 2</code>
    <iddic>1</iddic>
    <title>sample string 3</title>
   </Speciality>
  </speciality>
 </infodoctor>
 <inforole>
  <Dic>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>5</datecreate>
   <dictitle xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 3</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 4</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </dictitle>
   <iddic>1</iddic>
   <iddictype>sample string 2</iddictype>
   <info xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 3</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 4</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </info>
   <language>sample string 6</language>
   <notuse>true</notuse>
   <onlyread>true</onlyread>
   <order>1</order>
   <parent>1</parent>
   <title>sample string 4</title>
  </Dic>
  <Dic>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>5</datecreate>
   <dictitle xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 3</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 4</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </dictitle>
   <iddic>1</iddic>
   <iddictype>sample string 2</iddictype>
   <info xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 3</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 4</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </info>
   <language>sample string 6</language>
   <notuse>true</notuse>
   <onlyread>true</onlyread>
   <order>1</order>
   <parent>1</parent>
   <title>sample string 4</title>
  </Dic>
 </inforole>
 <lastname>sample string 8</lastname>
 <password>sample string 5</password>
 <phone>sample string 4</phone>
 <suspended>true</suspended>
 <title>sample string 6</title>
 <type>64</type>
 <typeaccount>64</typeaccount>
</Account>