GET api/Dic/getmenu?api={api}&language={language}&orderby={orderby}&type={type}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

language

Ngôn ngữ: vi, en (mặc định là vi)

string

Default value is vi

orderby

Sắp xếp theo cột dữ liệu : tên cột-Kiểu (Kiểu: ASC (Xuôi),DESC (Ngược))

string

Default value is

type

truyền giá trị theo bảng dữ liệu giá trị loaitintuc- loại tin tức; loaitailieu - loại tài liệu

string

Default value is loaitintuc

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

objDichome
NameDescriptionTypeAdditional information
data

Collection of DicHome

None.

time

Thời gian hiện tại trên server

integer

None.

status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

data

Danh sách dữ liệu

Collection of Object

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "data": [
  {
   "iddic": 1,
   "parent": 1,
   "title": "sample string 2",
   "shorttile": "sample string 3",
   "dictitle": {
    "sample string 1": "sample string 2",
    "sample string 3": "sample string 4"
   }
  },
  {
   "iddic": 1,
   "parent": 1,
   "title": "sample string 2",
   "shorttile": "sample string 3",
   "dictitle": {
    "sample string 1": "sample string 2",
    "sample string 3": "sample string 4"
   }
  }
 ],
 "time": 1,
 "status": "sample string 2",
 "message": "sample string 3",
 "codemessage": "samplestring3"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"data":[{"iddic":1,"parent":1,"title":"sample string 2","shorttile":"sample string 3","dictitle":{"sample string 1":"sample string 2","sample string 3":"sample string 4"}},{"iddic":1,"parent":1,"title":"sample string 2","shorttile":"sample string 3","dictitle":{"sample string 1":"sample string 2","sample string 3":"sample string 4"}}],"time":1,"status":"sample string 2","message":"sample string 3","codemessage":"samplestring3"});

application/xml, text/xml

Sample:
<objDichome xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <codemessage xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">samplestring3</codemessage>
 <data xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
  <d2p1:anyType />
  <d2p1:anyType />
 </data>
 <message xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">sample string 3</message>
 <status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">sample string 2</status>
 <time xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">1</time>
 <data>
  <DicHome>
   <dictitle xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 3</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 4</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </dictitle>
   <iddic>1</iddic>
   <parent>1</parent>
   <shorttile>sample string 3</shorttile>
   <title>sample string 2</title>
  </DicHome>
  <DicHome>
   <dictitle xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 3</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 4</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </dictitle>
   <iddic>1</iddic>
   <parent>1</parent>
   <shorttile>sample string 3</shorttile>
   <title>sample string 2</title>
  </DicHome>
 </data>
</objDichome>