GET api/MyRole/One?api={api}&idmyrole={idmyrole}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idmyrole

ID Role dạng số

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

MyRole
NameDescriptionTypeAdditional information
idmyrole

ID Role dạng số

integer

None.

idparent

ID Role cha dạng số

integer

None.

title

Tiêu đề dạng chuỗi

string

None.

type

Loại quyền: 0 : quyền cha, 1 quyền con (có action đi kèm)

byte

None.

key

Key dạng chuỗi

string

None.

orderby

thứ tự sắp xếp

integer

None.

language

Ngôn ngữ

string

None.

action

Hành động dạng chuỗi

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idmyrole": 1,
 "idparent": 1,
 "title": "sample string 2",
 "type": 64,
 "key": "sample string 3",
 "orderby": 1,
 "language": "sample string 4",
 "action": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"idmyrole":1,"idparent":1,"title":"sample string 2","type":64,"key":"sample string 3","orderby":1,"language":"sample string 4","action":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<MyRole xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <action>sample string 5</action>
 <idmyrole>1</idmyrole>
 <idparent>1</idparent>
 <key>sample string 3</key>
 <language>sample string 4</language>
 <orderby>1</orderby>
 <title>sample string 2</title>
 <type>64</type>
</MyRole>