GET api/MyRole?api={api}&page={page}&limit={limit}&idmyrole={idmyrole}&idparent={idparent}&language={language}&orderby={orderby}&keyword={keyword}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

page

Trang hiện tại: mặc định là trang 1

integer

Default value is 1

limit

Giới hạn dữ liệu lấy được trong 1 trang

integer

Default value is 50

idmyrole

ID Role dạng số

integer

Default value is 0

idparent

ID cha dạng số

integer

Default value is 0

language

Mã ngôn ngữ vi,en,... dạng chuỗi

string

Default value is vi

orderby

Sắp xếp theo cột dữ liệu : tên cột-Kiểu (Kiểu: ASC (Xuôi),DESC (Ngược))

string

Default value is

keyword

từ khóa tìm kiếm

string

Default value is

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

objvMyRole
NameDescriptionTypeAdditional information
data

Collection of vMyRole

None.

time

Thời gian hiện tại trên server

integer

None.

status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

page

Trang hiện tại

integer

None.

totalpage

Tổng số trang có được

decimal number

None.

totalrecord

Tổng số dữ liệu có được

decimal number

None.

data

Danh sách dữ liệu

Collection of Object

None.

Response Formats

application/json

Sample:

Sample not available.

text/json

Sample:

Sample not available.

text/javascript

Sample:

Sample not available.

application/javascript

Sample:

Sample not available.

application/json-p

Sample:

Sample not available.

application/xml

Sample:

Sample not available.

text/xml

Sample:

Sample not available.