GET api/News/One?api={api}&idnews={idnews}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idnews

ID Tin tức

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

GetNews
NameDescriptionTypeAdditional information
dic

Đối tượng loaạ tin tức

Dic

None.

fileattach

File Đính kèm

string

None.

idnews

ID Tin tức

integer

None.

iddic

ID Loại Tin tức

integer

None.

idaccount

ID Tài khoản

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

summary

Tóm tắt

string

None.

image

Hình ảnh

string

None.

content

Nội dung

string

None.

seotitle

SEO Tiêu đề

string

None.

seokeyword

SEO Từ khóa

string

None.

seodescription

SEO Mô tả

string

None.

author

Tác giả

string

None.

dateup

Ngày đăng

integer

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

numberview

Số lần xem

integer

None.

status

Trạng thái: false: Biên tập, true: Đăng tin

boolean

None.

hot

Tin hot

boolean

None.

shorttitle

Không dấu

string

None.

special

Tin đặc biệt

boolean

None.

ishome

Vị trí hiển thị: 0 - Không, 1 - Trang chủ

boolean

None.

listnews

Danh sách các tin liên quan

Collection of News

None.

Response Formats

application/json

Sample:

Sample not available.

text/json

Sample:

Sample not available.

text/javascript

Sample:

Sample not available.

application/javascript

Sample:

Sample not available.

application/json-p

Sample:

Sample not available.

application/xml

Sample:

Sample not available.

text/xml

Sample:

Sample not available.