GET api/News/getdetail?api={api}&idnews={idnews}&limit={limit}

Lấy về tất cả các dòng dữ liệu bởi điều kiện truyền vào

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idnews

ID Tin tức

integer

Default value is 0

limit

Giới hạn dữ liệu lấy được trong 1 trang

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

NewsDetail
NameDescriptionTypeAdditional information
idnews

ID Tin tức

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

summary

Tóm tắt

string

None.

image

Hình ảnh

string

None.

content

Nội dung

string

None.

seotitle

SEO Tiêu đề

string

None.

seokeyword

SEO Từ khóa

string

None.

seodescription

SEO Mô tả

string

None.

author

Tác giả

string

None.

dateup

Ngày đăng

integer

None.

numberview

Số lần xem

integer

None.

fileattach

File Đính kèm

string

None.

shorttitle

Không dấu

string

None.

listother

Danh sách các tin khác

Collection of NewsOther

None.

listnews

Danh sách các tin liên quan

Collection of News

None.

Response Formats

application/json

Sample:

Sample not available.

text/json

Sample:

Sample not available.

text/javascript

Sample:

Sample not available.

application/javascript

Sample:

Sample not available.

application/json-p

Sample:

Sample not available.

application/xml

Sample:

Sample not available.

text/xml

Sample:

Sample not available.