GET api/Program/One?api={api}&idseminar={idseminar}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idseminar

ID Hội thảo

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

sProgram
NameDescriptionTypeAdditional information
idaccount

ID Tài khoản

integer

None.

idprogram

integer

None.

idseminar

ID Hội nghị

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

item

string

None.

time

integer

None.

fromtime

Từ giờ

integer

None.

totime

/// Đến giờ

integer

None.

address

Thông tin địa điểm

string

None.

idaddress

id địa điểm

integer

None.

datecreate

integer

None.

status

Trạng thái

byte

None.

master

Danh sách chuyên gia

Collection of listAccount

None.

swork

Danh sách phiên hội nghị

Collection of SessionWork

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idaccount": 1,
 "idprogram": 2,
 "idseminar": 3,
 "title": "sample string 4",
 "item": "sample string 5",
 "time": 1,
 "fromtime": 1,
 "totime": 1,
 "address": "sample string 6",
 "idaddress": 1,
 "datecreate": 1,
 "status": 64,
 "master": [
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  },
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  }
 ],
 "swork": [
  {
   "idsession": 1,
   "idprogram": 2,
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "idpeople": 1,
   "people": "sample string 5",
   "files": "sample string 6",
   "listview": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "listdownload": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "datecreate": 7,
   "numberview": 1,
   "numberdownload": 1,
   "status": 64
  },
  {
   "idsession": 1,
   "idprogram": 2,
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "idpeople": 1,
   "people": "sample string 5",
   "files": "sample string 6",
   "listview": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "listdownload": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "datecreate": 7,
   "numberview": 1,
   "numberdownload": 1,
   "status": 64
  }
 ]
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"idaccount":1,"idprogram":2,"idseminar":3,"title":"sample string 4","item":"sample string 5","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"address":"sample string 6","idaddress":1,"datecreate":1,"status":64,"master":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"swork":[{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64},{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64}]});

application/xml, text/xml

Sample:
<sProgram xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <address>sample string 6</address>
 <datecreate>1</datecreate>
 <fromtime>1</fromtime>
 <idaccount>1</idaccount>
 <idaddress>1</idaddress>
 <idprogram>2</idprogram>
 <idseminar>3</idseminar>
 <item>sample string 5</item>
 <master>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
 </master>
 <status>64</status>
 <swork>
  <SessionWork>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>7</datecreate>
   <files>sample string 6</files>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idpeople>1</idpeople>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idsession>1</idsession>
   <listdownload>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listdownload>
   <listview>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listview>
   <numberdownload>1</numberdownload>
   <numberview>1</numberview>
   <people>sample string 5</people>
   <status>64</status>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </SessionWork>
  <SessionWork>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>7</datecreate>
   <files>sample string 6</files>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idpeople>1</idpeople>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idsession>1</idsession>
   <listdownload>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listdownload>
   <listview>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listview>
   <numberdownload>1</numberdownload>
   <numberview>1</numberview>
   <people>sample string 5</people>
   <status>64</status>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </SessionWork>
 </swork>
 <time>1</time>
 <title>sample string 4</title>
 <totime>1</totime>
</sProgram>