GET api/Seminar/One?api={api}&idseminar={idseminar}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idseminar

ID Hội thảo

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Seminar
NameDescriptionTypeAdditional information
idseminar

ID Hội thảo

integer

None.

iddic

integer

None.

idaccount

ID Tài khoản

integer

None.

title

Thông tin tiêu đề

string

None.

item

Thông tin chủ đề

string

None.

time

integer

None.

todate

thời gian kết thúc

integer

None.

idaddress

Nơi tổ chức: địa chỉ

integer

None.

address

Nơi tổ chức: địa chỉ

string

None.

image

Hình ảnh

string

None.

content

Nội dung

string

None.

chairman

Trưởng ban tổ chức

string

None.

listspeakers

Danh sách diễn giả

Object

None.

listmember

Danh sách hội viên

Object

None.

listdocument

Danh sách tài liệu

Object

None.

deadline

Hạn đăng ký

integer

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

numberview

Số lần xem

integer

None.

numbermember

Số hội viên

integer

None.

numberreg

Số đăng ký

integer

None.

status

Trạng thái

byte

None.

free

Hội nghị không thu phí

boolean

None.

sprogram

Danh sách chương trình theo hội nghị

Collection of sProgram

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idseminar": 1,
 "iddic": 1,
 "idaccount": 2,
 "title": "sample string 3",
 "item": "sample string 4",
 "time": 5,
 "todate": 1,
 "idaddress": 1,
 "address": "sample string 6",
 "image": "sample string 7",
 "content": "sample string 8",
 "chairman": "sample string 9",
 "listspeakers": {},
 "listmember": {},
 "listdocument": {},
 "deadline": 13,
 "datecreate": 14,
 "numberview": 15,
 "numbermember": 16,
 "numberreg": 17,
 "status": 64,
 "free": true,
 "sprogram": [
  {
   "idaccount": 1,
   "idprogram": 2,
   "idseminar": 3,
   "title": "sample string 4",
   "item": "sample string 5",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "address": "sample string 6",
   "idaddress": 1,
   "datecreate": 1,
   "status": 64,
   "master": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "swork": [
    {
     "idsession": 1,
     "idprogram": 2,
     "code": "sample string 3",
     "title": "sample string 4",
     "time": 1,
     "fromtime": 1,
     "totime": 1,
     "idpeople": 1,
     "people": "sample string 5",
     "files": "sample string 6",
     "listview": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "listdownload": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "datecreate": 7,
     "numberview": 1,
     "numberdownload": 1,
     "status": 64
    },
    {
     "idsession": 1,
     "idprogram": 2,
     "code": "sample string 3",
     "title": "sample string 4",
     "time": 1,
     "fromtime": 1,
     "totime": 1,
     "idpeople": 1,
     "people": "sample string 5",
     "files": "sample string 6",
     "listview": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "listdownload": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "datecreate": 7,
     "numberview": 1,
     "numberdownload": 1,
     "status": 64
    }
   ]
  },
  {
   "idaccount": 1,
   "idprogram": 2,
   "idseminar": 3,
   "title": "sample string 4",
   "item": "sample string 5",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "address": "sample string 6",
   "idaddress": 1,
   "datecreate": 1,
   "status": 64,
   "master": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "swork": [
    {
     "idsession": 1,
     "idprogram": 2,
     "code": "sample string 3",
     "title": "sample string 4",
     "time": 1,
     "fromtime": 1,
     "totime": 1,
     "idpeople": 1,
     "people": "sample string 5",
     "files": "sample string 6",
     "listview": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "listdownload": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "datecreate": 7,
     "numberview": 1,
     "numberdownload": 1,
     "status": 64
    },
    {
     "idsession": 1,
     "idprogram": 2,
     "code": "sample string 3",
     "title": "sample string 4",
     "time": 1,
     "fromtime": 1,
     "totime": 1,
     "idpeople": 1,
     "people": "sample string 5",
     "files": "sample string 6",
     "listview": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "listdownload": [
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      },
      {
       "idaccount": 1,
       "name": "sample string 2",
       "title": "sample string 3"
      }
     ],
     "datecreate": 7,
     "numberview": 1,
     "numberdownload": 1,
     "status": 64
    }
   ]
  }
 ]
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"idseminar":1,"iddic":1,"idaccount":2,"title":"sample string 3","item":"sample string 4","time":5,"todate":1,"idaddress":1,"address":"sample string 6","image":"sample string 7","content":"sample string 8","chairman":"sample string 9","listspeakers":{},"listmember":{},"listdocument":{},"deadline":13,"datecreate":14,"numberview":15,"numbermember":16,"numberreg":17,"status":64,"free":true,"sprogram":[{"idaccount":1,"idprogram":2,"idseminar":3,"title":"sample string 4","item":"sample string 5","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"address":"sample string 6","idaddress":1,"datecreate":1,"status":64,"master":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"swork":[{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64},{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64}]},{"idaccount":1,"idprogram":2,"idseminar":3,"title":"sample string 4","item":"sample string 5","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"address":"sample string 6","idaddress":1,"datecreate":1,"status":64,"master":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"swork":[{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64},{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64}]}]});

application/xml, text/xml

Sample:
<Seminar xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <address>sample string 6</address>
 <chairman>sample string 9</chairman>
 <content>sample string 8</content>
 <datecreate>14</datecreate>
 <deadline>13</deadline>
 <free>true</free>
 <idaccount>2</idaccount>
 <idaddress>1</idaddress>
 <iddic>1</iddic>
 <idseminar>1</idseminar>
 <image>sample string 7</image>
 <item>sample string 4</item>
 <listdocument />
 <listmember />
 <listspeakers />
 <numbermember>16</numbermember>
 <numberreg>17</numberreg>
 <numberview>15</numberview>
 <sprogram>
  <sProgram>
   <address>sample string 6</address>
   <datecreate>1</datecreate>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idaccount>1</idaccount>
   <idaddress>1</idaddress>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idseminar>3</idseminar>
   <item>sample string 5</item>
   <master>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </master>
   <status>64</status>
   <swork>
    <SessionWork>
     <code>sample string 3</code>
     <datecreate>7</datecreate>
     <files>sample string 6</files>
     <fromtime>1</fromtime>
     <idpeople>1</idpeople>
     <idprogram>2</idprogram>
     <idsession>1</idsession>
     <listdownload>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listdownload>
     <listview>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listview>
     <numberdownload>1</numberdownload>
     <numberview>1</numberview>
     <people>sample string 5</people>
     <status>64</status>
     <time>1</time>
     <title>sample string 4</title>
     <totime>1</totime>
    </SessionWork>
    <SessionWork>
     <code>sample string 3</code>
     <datecreate>7</datecreate>
     <files>sample string 6</files>
     <fromtime>1</fromtime>
     <idpeople>1</idpeople>
     <idprogram>2</idprogram>
     <idsession>1</idsession>
     <listdownload>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listdownload>
     <listview>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listview>
     <numberdownload>1</numberdownload>
     <numberview>1</numberview>
     <people>sample string 5</people>
     <status>64</status>
     <time>1</time>
     <title>sample string 4</title>
     <totime>1</totime>
    </SessionWork>
   </swork>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </sProgram>
  <sProgram>
   <address>sample string 6</address>
   <datecreate>1</datecreate>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idaccount>1</idaccount>
   <idaddress>1</idaddress>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idseminar>3</idseminar>
   <item>sample string 5</item>
   <master>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </master>
   <status>64</status>
   <swork>
    <SessionWork>
     <code>sample string 3</code>
     <datecreate>7</datecreate>
     <files>sample string 6</files>
     <fromtime>1</fromtime>
     <idpeople>1</idpeople>
     <idprogram>2</idprogram>
     <idsession>1</idsession>
     <listdownload>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listdownload>
     <listview>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listview>
     <numberdownload>1</numberdownload>
     <numberview>1</numberview>
     <people>sample string 5</people>
     <status>64</status>
     <time>1</time>
     <title>sample string 4</title>
     <totime>1</totime>
    </SessionWork>
    <SessionWork>
     <code>sample string 3</code>
     <datecreate>7</datecreate>
     <files>sample string 6</files>
     <fromtime>1</fromtime>
     <idpeople>1</idpeople>
     <idprogram>2</idprogram>
     <idsession>1</idsession>
     <listdownload>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listdownload>
     <listview>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
      <listAccount>
       <idaccount>1</idaccount>
       <name>sample string 2</name>
       <title>sample string 3</title>
      </listAccount>
     </listview>
     <numberdownload>1</numberdownload>
     <numberview>1</numberview>
     <people>sample string 5</people>
     <status>64</status>
     <time>1</time>
     <title>sample string 4</title>
     <totime>1</totime>
    </SessionWork>
   </swork>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </sProgram>
 </sprogram>
 <status>64</status>
 <time>5</time>
 <title>sample string 3</title>
 <todate>1</todate>
</Seminar>