GET api/SessionWork/gettop?api={api}&getnumber={getnumber}

Lấy về top trang chủ

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

string

Required

getnumber

Giới hạn số lượng lấy ra ngoài trang chủ

integer

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

objSessionWork
NameDescriptionTypeAdditional information
data

Collection of SessionWork

None.

time

Thời gian hiện tại trên server

integer

None.

status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

page

Trang hiện tại

integer

None.

totalpage

Tổng số trang có được

decimal number

None.

totalrecord

Tổng số dữ liệu có được

decimal number

None.

data

Danh sách dữ liệu

Collection of Object

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "data": [
  {
   "idsession": 1,
   "idprogram": 2,
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "idpeople": 1,
   "people": "sample string 5",
   "files": "sample string 6",
   "listview": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "listdownload": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "datecreate": 7,
   "numberview": 1,
   "numberdownload": 1,
   "status": 64
  },
  {
   "idsession": 1,
   "idprogram": 2,
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "idpeople": 1,
   "people": "sample string 5",
   "files": "sample string 6",
   "listview": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "listdownload": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "datecreate": 7,
   "numberview": 1,
   "numberdownload": 1,
   "status": 64
  }
 ],
 "time": 1,
 "status": "sample string 2",
 "message": "sample string 3",
 "codemessage": "samplestring3",
 "page": 5,
 "totalpage": 6.1,
 "totalrecord": 7.1
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"data":[{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64},{"idsession":1,"idprogram":2,"code":"sample string 3","title":"sample string 4","time":1,"fromtime":1,"totime":1,"idpeople":1,"people":"sample string 5","files":"sample string 6","listview":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"listdownload":[{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"},{"idaccount":1,"name":"sample string 2","title":"sample string 3"}],"datecreate":7,"numberview":1,"numberdownload":1,"status":64}],"time":1,"status":"sample string 2","message":"sample string 3","codemessage":"samplestring3","page":5,"totalpage":6.1,"totalrecord":7.1});

application/xml, text/xml

Sample:
<objSessionWork xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <codemessage xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">samplestring3</codemessage>
 <data xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
  <d2p1:anyType />
  <d2p1:anyType />
 </data>
 <message xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">sample string 3</message>
 <page xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">5</page>
 <status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">sample string 2</status>
 <time xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">1</time>
 <totalpage xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">6.1</totalpage>
 <totalrecord xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">7.1</totalrecord>
 <data>
  <SessionWork>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>7</datecreate>
   <files>sample string 6</files>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idpeople>1</idpeople>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idsession>1</idsession>
   <listdownload>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listdownload>
   <listview>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listview>
   <numberdownload>1</numberdownload>
   <numberview>1</numberview>
   <people>sample string 5</people>
   <status>64</status>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </SessionWork>
  <SessionWork>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>7</datecreate>
   <files>sample string 6</files>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idpeople>1</idpeople>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idsession>1</idsession>
   <listdownload>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listdownload>
   <listview>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listview>
   <numberdownload>1</numberdownload>
   <numberview>1</numberview>
   <people>sample string 5</people>
   <status>64</status>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </SessionWork>
 </data>
</objSessionWork>