GET api/Video/One?api={api}&id={id}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

id

ID video

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

video
NameDescriptionTypeAdditional information
idvideo

ID video

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

shortitle

Không dấu

string

None.

summary

Mô tả

string

None.

link

Đường dẫn

string

None.

image

Đường dẫn ảnh

string

None.

createuser

Người tạo

string

None.

status

Trạng thái

boolean

None.

order

Thứ tự

integer

None.

createdate

Ngày tạo

integer

None.

type

File đẩy trực tiếp hoặc lấy từ link: True - đẩy file: false- link

boolean

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idvideo": 1,
 "title": "sample string 2",
 "shortitle": "sample string 3",
 "summary": "sample string 4",
 "link": "sample string 5",
 "image": "sample string 6",
 "createuser": "sample string 7",
 "status": true,
 "order": 1,
 "createdate": 1,
 "type": true
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"idvideo":1,"title":"sample string 2","shortitle":"sample string 3","summary":"sample string 4","link":"sample string 5","image":"sample string 6","createuser":"sample string 7","status":true,"order":1,"createdate":1,"type":true});

application/xml, text/xml

Sample:
<video xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <createdate>1</createdate>
 <createuser>sample string 7</createuser>
 <idvideo>1</idvideo>
 <image>sample string 6</image>
 <link>sample string 5</link>
 <order>1</order>
 <shortitle>sample string 3</shortitle>
 <status>true</status>
 <summary>sample string 4</summary>
 <title>sample string 2</title>
 <type>true</type>
</video>