GET api/calendar/One?api={api}&idcalendar={idcalendar}

Lấy về một dòng dữ liệu với điều kiện

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idcalendar

ID lịch

integer

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

calendar
NameDescriptionTypeAdditional information
idcalendar

ID lịch

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

place

Địa điểm

string

None.

content

Nội dung

string

None.

startdate

Bắt đầu

integer

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

status

Trạng thái

boolean

None.

usercreate

Người tạo

string

None.

userjoin

Người tham dự

string

None.

yearmonthday

năm Tháng ngày: ví dụ: 20180612

integer

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idcalendar": 1,
 "title": "sample string 2",
 "place": "sample string 3",
 "content": "sample string 4",
 "startdate": 1,
 "datecreate": 1,
 "status": true,
 "usercreate": "sample string 5",
 "userjoin": "sample string 6",
 "yearmonthday": 1
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"idcalendar":1,"title":"sample string 2","place":"sample string 3","content":"sample string 4","startdate":1,"datecreate":1,"status":true,"usercreate":"sample string 5","userjoin":"sample string 6","yearmonthday":1});

application/xml, text/xml

Sample:
<calendar xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <content>sample string 4</content>
 <datecreate>1</datecreate>
 <idcalendar>1</idcalendar>
 <place>sample string 3</place>
 <startdate>1</startdate>
 <status>true</status>
 <title>sample string 2</title>
 <usercreate>sample string 5</usercreate>
 <userjoin>sample string 6</userjoin>
 <yearmonthday>1</yearmonthday>
</calendar>