POST api/Adv/Update?api={api}&idadv={idadv}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idadv

ID quảng cáo

integer

Default value is 0

Body Parameters

Adv
NameDescriptionTypeAdditional information
idadv

ID quảng cáo

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

image

Hình ảnh

string

None.

link

Liên kết

string

None.

position

Vị trí

byte

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

status

Trạng thái

boolean

None.

banner

Banner

boolean

None.

isadv

Banner quảng cáo

boolean

None.

typelink

Loại liên kết : True - False (Liên kết ngoài - Liên kết trong)

boolean

None.

IDLink

ID Tin tức hoặc ID Hội nghị

integer

None.

isItem

La chuyen de

boolean

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idadv": 1,
 "title": "sample string 2",
 "image": "sample string 3",
 "link": "sample string 4",
 "position": 64,
 "datecreate": 1,
 "status": true,
 "banner": true,
 "isadv": true,
 "typelink": true,
 "idLink": 1,
 "isItem": true
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Adv xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <IDLink>1</IDLink>
 <banner>true</banner>
 <datecreate>1</datecreate>
 <idadv>1</idadv>
 <image>sample string 3</image>
 <isItem>true</isItem>
 <isadv>true</isadv>
 <link>sample string 4</link>
 <position>64</position>
 <status>true</status>
 <title>sample string 2</title>
 <typelink>true</typelink>
</Adv>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataUpdate
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataUpdate xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataUpdate>