POST api/Contact?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

Body Parameters

contact
NameDescriptionTypeAdditional information
idcontact

ID liên hệ

integer

None.

fullname

Người liên hệ

string

None.

address

Địa chỉ

string

None.

phone

Điện thoại

string

None.

title

Tiêu đề

string

None.

content

Nội dung

string

None.

workplace

Nơi công tác

string

None.

status

Trạng thái

boolean

None.

createdate

Ngày tạo

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idcontact": 1,
 "fullname": "sample string 2",
 "address": "sample string 3",
 "phone": "sample string 4",
 "title": "sample string 5",
 "content": "sample string 6",
 "workplace": "sample string 7",
 "status": true,
 "createdate": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<contact xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <address>sample string 3</address>
 <content>sample string 6</content>
 <createdate>1</createdate>
 <fullname>sample string 2</fullname>
 <idcontact>1</idcontact>
 <phone>sample string 4</phone>
 <status>true</status>
 <title>sample string 5</title>
 <workplace>sample string 7</workplace>
</contact>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataInsert
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

id

Giá trị cột khóa chính của bảng vừa thêm

string

None.

code

Giá trị mã của bảng vừa thêm(nếu có)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2",
 "id": "sample string 4",
 "code": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2","id":"sample string 4","code":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <code>sample string 5</code>
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <id>sample string 4</id>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataInsert>