POST api/Content/Update?api={api}&idcontent={idcontent}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

idcontent

ID Bài viết

integer

Default value is 0

Body Parameters

content
NameDescriptionTypeAdditional information
idcontent

ID bài viết

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

shorttitle

Không dấu

string

None.

fullcontent

Nội dung

string

None.

seokeyword

SEO Từ khóa

string

None.

seodescription

SEO Mô tả

string

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

language

Ngôn ngữ

string

None.

status

Trạng thái: false: Biên tập, true: Đăng tin

boolean

None.

type

Hiển thị dạng bài viết hoặc liên hệ: 1 - Bài viết; 0 - Liên hệ

byte

None.

fileattach

File Đính kèm

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idcontent": 1,
 "title": "sample string 2",
 "shorttitle": "sample string 3",
 "fullcontent": "sample string 4",
 "seokeyword": "sample string 5",
 "seodescription": "sample string 6",
 "datecreate": 1,
 "language": "sample string 7",
 "status": true,
 "type": 64,
 "fileattach": "sample string 8"
}

application/xml, text/xml

Sample:
<content xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <datecreate>1</datecreate>
 <fileattach>sample string 8</fileattach>
 <fullcontent>sample string 4</fullcontent>
 <idcontent>1</idcontent>
 <language>sample string 7</language>
 <seodescription>sample string 6</seodescription>
 <seokeyword>sample string 5</seokeyword>
 <shorttitle>sample string 3</shorttitle>
 <status>true</status>
 <title>sample string 2</title>
 <type>64</type>
</content>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataUpdate
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataUpdate xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataUpdate>