POST api/Dic/Update?api={api}&iddic={iddic}

Sửa dữ liệu với điều kiện truyền vào

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

iddic

ID Dữ liệu chung

integer

Default value is 0

Body Parameters

Dic
NameDescriptionTypeAdditional information
iddic

ID Dữ liệu chung

integer

None.

parent

ID parent

integer

None.

iddictype

ID Loại dữ liệu

string

None.

code

string

None.

title

Thông tin tiêu đề

string

None.

dictitle

Danh sách các tiêu đề với các ngôn ngữ khác nhau

Dictionary of string [key] and string [value]

None.

info

Thông tin bổ xung thêm

Dictionary of string [key] and string [value]

None.

onlyread

Chỉ Đọc

boolean

None.

notuse

Không sử dụng

boolean

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

language

Ngôn ngữ: vi, en (mặc định là vi)

string

None.

order

Thư tự hiển thị

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "iddic": 1,
 "parent": 1,
 "iddictype": "sample string 2",
 "code": "sample string 3",
 "title": "sample string 4",
 "dictitle": {
  "sample string 1": "sample string 2",
  "sample string 3": "sample string 4"
 },
 "info": {
  "sample string 1": "sample string 2",
  "sample string 3": "sample string 4"
 },
 "onlyread": true,
 "notuse": true,
 "datecreate": 5,
 "language": "sample string 6",
 "order": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Dic xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <code>sample string 3</code>
 <datecreate>5</datecreate>
 <dictitle xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 3</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 4</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </dictitle>
 <iddic>1</iddic>
 <iddictype>sample string 2</iddictype>
 <info xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 3</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 4</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </info>
 <language>sample string 6</language>
 <notuse>true</notuse>
 <onlyread>true</onlyread>
 <order>1</order>
 <parent>1</parent>
 <title>sample string 4</title>
</Dic>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataUpdate
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataUpdate xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataUpdate>