POST api/Menu?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

Body Parameters

menu
NameDescriptionTypeAdditional information
idmenu

ID menu

integer

None.

Parent

ID parent

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

shorttitle

Tiêu đề không dấu

string

None.

idkey

Liên kết

string

None.

idlink

ID Liên kết

integer

None.

titlelink

Tiêu đề link

string

None.

ismenu

Hiển thị vị trí Menu

boolean

None.

ordering

Thứ tự

integer

None.

keyword

từ khóa

string

None.

description

mô tả

string

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

Usercreate

Người tạo

string

None.

language

Ngôn ngữ

string

None.

Icon

Icon

string

None.

status

Trạng thai: true-hiển thị; false-Chờ duyệt

boolean

None.

level

Cấp

integer

None.

path

đường dẫn

string

None.

fixorder

thứ tự đã được sắp xếp

string

None.

ishome

Hiển thị trang chủ

boolean

None.

isfooter

Hiển thị footer

boolean

None.

isleft

Hiển thị trái

boolean

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idmenu": 1,
 "parent": 1,
 "title": "sample string 2",
 "shorttitle": "sample string 3",
 "idkey": "sample string 4",
 "idlink": 1,
 "titlelink": "sample string 5",
 "ismenu": true,
 "ordering": 1,
 "keyword": "sample string 6",
 "description": "sample string 7",
 "datecreate": 1,
 "usercreate": "sample string 8",
 "language": "sample string 9",
 "icon": "sample string 10",
 "status": true,
 "level": 1,
 "path": "sample string 11",
 "fixorder": "sample string 12",
 "ishome": true,
 "isfooter": true,
 "isleft": true
}

application/xml, text/xml

Sample:
<menu xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <Icon>sample string 10</Icon>
 <Parent>1</Parent>
 <Usercreate>sample string 8</Usercreate>
 <datecreate>1</datecreate>
 <description>sample string 7</description>
 <fixorder>sample string 12</fixorder>
 <idkey>sample string 4</idkey>
 <idlink>1</idlink>
 <idmenu>1</idmenu>
 <isfooter>true</isfooter>
 <ishome>true</ishome>
 <isleft>true</isleft>
 <ismenu>true</ismenu>
 <keyword>sample string 6</keyword>
 <language>sample string 9</language>
 <level>1</level>
 <ordering>1</ordering>
 <path>sample string 11</path>
 <shorttitle>sample string 3</shorttitle>
 <status>true</status>
 <title>sample string 2</title>
 <titlelink>sample string 5</titlelink>
</menu>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataInsert
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

id

Giá trị cột khóa chính của bảng vừa thêm

string

None.

code

Giá trị mã của bảng vừa thêm(nếu có)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2",
 "id": "sample string 4",
 "code": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2","id":"sample string 4","code":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <code>sample string 5</code>
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <id>sample string 4</id>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataInsert>