POST api/MyGroupRole?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

Body Parameters

MyGroupRole
NameDescriptionTypeAdditional information
idgroup

ID nhóm dạng chuỗi

string

None.

name

Tên GroupRole dạng chuỗi

string

None.

idpartner

ID đối tácdạng chuỗi

string

None.

type

Loại bằng cấp dạng byte

byte

None.

notuse

Không sử dụng dạng byte

boolean

None.

datecreate

Ngày tạo GroupRole dạng số

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idgroup": "sample string 1",
 "name": "sample string 2",
 "idpartner": "sample string 3",
 "type": 64,
 "notuse": true,
 "datecreate": 1
}

application/xml, text/xml

Sample:
<MyGroupRole xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <datecreate>1</datecreate>
 <idgroup>sample string 1</idgroup>
 <idpartner>sample string 3</idpartner>
 <name>sample string 2</name>
 <notuse>true</notuse>
 <type>64</type>
</MyGroupRole>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataInsert
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

id

Giá trị cột khóa chính của bảng vừa thêm

string

None.

code

Giá trị mã của bảng vừa thêm(nếu có)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2",
 "id": "sample string 4",
 "code": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2","id":"sample string 4","code":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <code>sample string 5</code>
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <id>sample string 4</id>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataInsert>