POST api/MyRole?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

Body Parameters

MyRole
NameDescriptionTypeAdditional information
idmyrole

ID Role dạng số

integer

None.

idparent

ID Role cha dạng số

integer

None.

title

Tiêu đề dạng chuỗi

string

None.

type

Loại quyền: 0 : quyền cha, 1 quyền con (có action đi kèm)

byte

None.

key

Key dạng chuỗi

string

None.

orderby

thứ tự sắp xếp

integer

None.

language

Ngôn ngữ

string

None.

action

Hành động dạng chuỗi

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idmyrole": 1,
 "idparent": 1,
 "title": "sample string 2",
 "type": 64,
 "key": "sample string 3",
 "orderby": 1,
 "language": "sample string 4",
 "action": "sample string 5"
}

application/xml, text/xml

Sample:
<MyRole xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <action>sample string 5</action>
 <idmyrole>1</idmyrole>
 <idparent>1</idparent>
 <key>sample string 3</key>
 <language>sample string 4</language>
 <orderby>1</orderby>
 <title>sample string 2</title>
 <type>64</type>
</MyRole>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataInsert
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

id

Giá trị cột khóa chính của bảng vừa thêm

string

None.

code

Giá trị mã của bảng vừa thêm(nếu có)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2",
 "id": "sample string 4",
 "code": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2","id":"sample string 4","code":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <code>sample string 5</code>
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <id>sample string 4</id>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataInsert>