POST api/Program?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

Body Parameters

sProgram
NameDescriptionTypeAdditional information
idaccount

ID Tài khoản

integer

None.

idprogram

integer

None.

idseminar

ID Hội nghị

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

item

string

None.

time

integer

None.

fromtime

Từ giờ

integer

None.

totime

/// Đến giờ

integer

None.

address

Thông tin địa điểm

string

None.

idaddress

id địa điểm

integer

None.

datecreate

integer

None.

status

Trạng thái

byte

None.

master

Danh sách chuyên gia

Collection of listAccount

None.

swork

Danh sách phiên hội nghị

Collection of SessionWork

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idaccount": 1,
 "idprogram": 2,
 "idseminar": 3,
 "title": "sample string 4",
 "item": "sample string 5",
 "time": 1,
 "fromtime": 1,
 "totime": 1,
 "address": "sample string 6",
 "idaddress": 1,
 "datecreate": 1,
 "status": 64,
 "master": [
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  },
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  }
 ],
 "swork": [
  {
   "idsession": 1,
   "idprogram": 2,
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "idpeople": 1,
   "people": "sample string 5",
   "files": "sample string 6",
   "listview": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "listdownload": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "datecreate": 7,
   "numberview": 1,
   "numberdownload": 1,
   "status": 64
  },
  {
   "idsession": 1,
   "idprogram": 2,
   "code": "sample string 3",
   "title": "sample string 4",
   "time": 1,
   "fromtime": 1,
   "totime": 1,
   "idpeople": 1,
   "people": "sample string 5",
   "files": "sample string 6",
   "listview": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "listdownload": [
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    },
    {
     "idaccount": 1,
     "name": "sample string 2",
     "title": "sample string 3"
    }
   ],
   "datecreate": 7,
   "numberview": 1,
   "numberdownload": 1,
   "status": 64
  }
 ]
}

application/xml, text/xml

Sample:
<sProgram xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <address>sample string 6</address>
 <datecreate>1</datecreate>
 <fromtime>1</fromtime>
 <idaccount>1</idaccount>
 <idaddress>1</idaddress>
 <idprogram>2</idprogram>
 <idseminar>3</idseminar>
 <item>sample string 5</item>
 <master>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
 </master>
 <status>64</status>
 <swork>
  <SessionWork>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>7</datecreate>
   <files>sample string 6</files>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idpeople>1</idpeople>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idsession>1</idsession>
   <listdownload>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listdownload>
   <listview>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listview>
   <numberdownload>1</numberdownload>
   <numberview>1</numberview>
   <people>sample string 5</people>
   <status>64</status>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </SessionWork>
  <SessionWork>
   <code>sample string 3</code>
   <datecreate>7</datecreate>
   <files>sample string 6</files>
   <fromtime>1</fromtime>
   <idpeople>1</idpeople>
   <idprogram>2</idprogram>
   <idsession>1</idsession>
   <listdownload>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listdownload>
   <listview>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
    <listAccount>
     <idaccount>1</idaccount>
     <name>sample string 2</name>
     <title>sample string 3</title>
    </listAccount>
   </listview>
   <numberdownload>1</numberdownload>
   <numberview>1</numberview>
   <people>sample string 5</people>
   <status>64</status>
   <time>1</time>
   <title>sample string 4</title>
   <totime>1</totime>
  </SessionWork>
 </swork>
 <time>1</time>
 <title>sample string 4</title>
 <totime>1</totime>
</sProgram>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataInsert
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

id

Giá trị cột khóa chính của bảng vừa thêm

string

None.

code

Giá trị mã của bảng vừa thêm(nếu có)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2",
 "id": "sample string 4",
 "code": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2","id":"sample string 4","code":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <code>sample string 5</code>
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <id>sample string 4</id>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataInsert>