POST api/SessionWork?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

Body Parameters

SessionWork
NameDescriptionTypeAdditional information
idsession

ID phiên

integer

None.

idprogram

integer

None.

code

Mã phiên

string

None.

title

Thông tin tiêu đề

string

None.

time

thời gian

integer

None.

fromtime

từ giờ

integer

None.

totime

đến giờ

integer

None.

idpeople

Người trình bày

integer

None.

people

Thông tin người trình bay

string

None.

files

Tài liệu

string

None.

listview

Danh sách người xem

Collection of listAccount

None.

listdownload

Danh sách người download

Collection of listAccount

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

numberview

Số lần xem

integer

None.

numberdownload

Số download

integer

None.

status

Trạng thái

byte

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idsession": 1,
 "idprogram": 2,
 "code": "sample string 3",
 "title": "sample string 4",
 "time": 1,
 "fromtime": 1,
 "totime": 1,
 "idpeople": 1,
 "people": "sample string 5",
 "files": "sample string 6",
 "listview": [
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  },
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  }
 ],
 "listdownload": [
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  },
  {
   "idaccount": 1,
   "name": "sample string 2",
   "title": "sample string 3"
  }
 ],
 "datecreate": 7,
 "numberview": 1,
 "numberdownload": 1,
 "status": 64
}

application/xml, text/xml

Sample:
<SessionWork xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <code>sample string 3</code>
 <datecreate>7</datecreate>
 <files>sample string 6</files>
 <fromtime>1</fromtime>
 <idpeople>1</idpeople>
 <idprogram>2</idprogram>
 <idsession>1</idsession>
 <listdownload>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
 </listdownload>
 <listview>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
  <listAccount>
   <idaccount>1</idaccount>
   <name>sample string 2</name>
   <title>sample string 3</title>
  </listAccount>
 </listview>
 <numberdownload>1</numberdownload>
 <numberview>1</numberview>
 <people>sample string 5</people>
 <status>64</status>
 <time>1</time>
 <title>sample string 4</title>
 <totime>1</totime>
</SessionWork>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataInsert
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

id

Giá trị cột khóa chính của bảng vừa thêm

string

None.

code

Giá trị mã của bảng vừa thêm(nếu có)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2",
 "id": "sample string 4",
 "code": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2","id":"sample string 4","code":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <code>sample string 5</code>
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <id>sample string 4</id>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataInsert>