POST api/Transaction?api={api}

Thêm mới dữ liệu

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

Body Parameters

Transaction
NameDescriptionTypeAdditional information
idtransaction

ID giao dịch

integer

None.

idaccount

ID Tài khoản

integer

None.

idcreater

ID Người tạo: nếu nạp tiền online thì Người tạo trùng với tài khoản

integer

None.

title

Tiêu đề giao dịch

string

None.

money

Số tiền giao dịch

decimal number

None.

datecreate

Ngày tạo

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "idtransaction": 1,
 "idaccount": 2,
 "idcreater": 3,
 "title": "sample string 4",
 "money": 5.1,
 "datecreate": 6
}

application/xml, text/xml

Sample:
<Transaction xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Obj">
 <datecreate>6</datecreate>
 <idaccount>2</idaccount>
 <idcreater>3</idcreater>
 <idtransaction>1</idtransaction>
 <money>5.1</money>
 <title>sample string 4</title>
</Transaction>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

DataInsert
NameDescriptionTypeAdditional information
status

Trạng thái trả về dữ liệu: success, error

string

None.

message

Nội dung thông báo

string

None.

codemessage

Mã code trả về

string

None.

id

Giá trị cột khóa chính của bảng vừa thêm

string

None.

code

Giá trị mã của bảng vừa thêm(nếu có)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "status": "sample string 1",
 "message": "sample string 2",
 "codemessage": "samplestring2",
 "id": "sample string 4",
 "code": "sample string 5"
}

text/javascript, application/javascript, application/json-p

Sample:
/**/ typeof === 'function' && ({"status":"sample string 1","message":"sample string 2","codemessage":"samplestring2","id":"sample string 4","code":"sample string 5"});

application/xml, text/xml

Sample:
<DataInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/CMS.Models">
 <code>sample string 5</code>
 <codemessage>samplestring2</codemessage>
 <id>sample string 4</id>
 <message>sample string 2</message>
 <status>sample string 1</status>
</DataInsert>