POST api/Upload?api={api}&accept={accept}

Chức năng nhận Upload file lên hệ thống và trả về đường dẫn nếu thành công

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
api

Mã API do hệ thống cung cấp

string

Required

accept

Đồng ý lưu trữ dữ liệu dạng byte vào CSDL

byte

Default value is 0

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

HttpResponseMessage
NameDescriptionTypeAdditional information
Version

Version

None.

Content

HttpContent

None.

StatusCode

HttpStatusCode

None.

ReasonPhrase

string

None.

Headers

Collection of Object

None.

RequestMessage

HttpRequestMessage

None.

IsSuccessStatusCode

boolean

None.