NameDescriptionTypeAdditional information
address

Địa chỉ

string

None.

email

Email dạng chuỗi

string

None.

idcard

Sô chứng minh, số hộ chiếu ...

string

None.

workplace

Nơi làm việc

string

None.