NameDescriptionTypeAdditional information
idmyrole

ID Role dạng số

integer

None.

idparent

ID Role cha dạng số

integer

None.

title

Tiêu đề dạng chuỗi

string

None.

type

Loại quyền: 0 : quyền cha, 1 quyền con (có action đi kèm)

byte

None.

key

Key dạng chuỗi

string

None.

orderby

thứ tự sắp xếp

integer

None.

language

Ngôn ngữ

string

None.

action

Hành động dạng chuỗi

string

None.