NameDescriptionTypeAdditional information
idaccount

ID tài khoản dạng chuỗi

integer

None.

idrole

ID Role dạng số

integer

None.

action

Hành động dạng chuỗi

string

None.

account

Đối tượng Tài Khoản (đối tượng không phải cột trong CSDL)

Account

None.

myrole

Đối tượng Role (đối tượng không phải cột trong CSDL)

MyRole

None.