NameDescriptionTypeAdditional information
idfield

ID lĩnh vực

integer

None.

title

Tiêu đề

string

None.

shorttitle

Tiêu đề không dấu

string

None.

status

Trạng thái

boolean

None.