NameDescriptionTypeAdditional information
idcontact

ID liên hệ

integer

None.

fullname

Người liên hệ

string

None.

address

Địa chỉ

string

None.

phone

Điện thoại

string

None.

title

Tiêu đề

string

None.

content

Nội dung

string

None.

workplace

Nơi công tác

string

None.

status

Trạng thái

boolean

None.

createdate

Ngày tạo

integer

None.