NameDescriptionTypeAdditional information
idaccount

ID Tài khoản

integer

None.

name

Họ và tên

string

None.

title

Chức danh

string

None.